Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

ZOL informacje ogólne

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
przy Szpitalu w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty  Sp. z o. o.

 

Kierownik Zakładu 
mgr piel. Anna Włoś - specj. pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 

Lekarz Zakładu
Jarosław Maciocha - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

Pielęgniarka koordynująca w ZOL 
Dorota  Gotowicka - ratownik medyczny


Telefony:

 • Dyżurka pielęgniarek - 95760 2063 , 95 760 2064, 95 760 2065 wew.351,352

 • Kierownik Zakładu     - 95760 2063 , 95 760 2064, 95 760 2065 wew. 353 lub 885740770

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych informujemy, że od 01 lipca 2012 r. zmianie ulega sposób kierowania świadczeniobiorców do tutejszego Zakładu.

Regulamin przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Dębnie

Zasady przyjęcia chorego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (ZOL) w Dębnie - wymagana dokumentacja:

 1. Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Dębnie przyjmuje się pacjenta w oparciu o złożoną dokumentację na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Kierownik zakładu opiekuńczego udziela informacji o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczego.

 2. W celu wydania w/w decyzji należy złożyć następujące dokumenty:

  a) wniosek o wydanie skierowania osoby do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dębnie (może wystąpić osoba ubiegająca się, o przyjęcie do zakładu, lub jej przedstawiciel ustawowy, lub inna osoba za zgodą tej osoby, lub zakład opieki zdrowotnej,

  b) do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego (gdy pacjent przebywa w oddziale), lub lekar    ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzającego, że w/w osoba wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji
  c) wywiad pielęgniarski - pielęgniarki środowiskowej, lub pielęgniarki opieki długoterminowej , lub pielęgniarki szpitala, w którym chory przebywa,
      oraz ocena stanu sprawności fizycznej chorego wg skali Barthel,

         d) skierowanie do zakładu opiekuńczo - leczniczego,

         e) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego:
             • oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność decyzji organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty wraz z  
              odcinkiem  świadczenia z ostatniego miesiąca, poprzedzającego przybycie chorego do zakładu,
             • oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność decyzji organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego,
             • kserokopia innych dokumentów stwierdzających dochód chorego oraz zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu i / lub jej przedstawiciela
                ustawowego, na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dębnie ,
          f) kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego oraz wyników badań, wymagane badania do przyjęcia : Morfologia, Elektrolity, Poziom
             glukozy, Aspat, Alat,
         g) skala Glasgow- wypełniana w przypadku zaburzeń świadomości,
         h) inne wyniki badań na prośbę lekarza opiniującego.

   3. W dniu przyjęcia chorego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego chory winien dostarczyć:

 • dowód osobisty,

 • legitymacja rencisty/emeryta i inne które chory posiada jak: honorowego dawcy krwi, kombatanta,

 • legitymacja ubezpieczeniowa (dotyczy chorego zatrudnionego w zakładzie pracy)

 • stale przyjmowane leki w dawce wystarczającej na pierwszy dzień pobytu. Zakład zapewnia pacjentom leki, ale w dniu przyjęcia może nie dysponować wszystkimi farmaceutykami używanymi przez pacjenta.

Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL-u podlega ponownej weryfikacji stanu zdrowia, którą przeprowadza lekarz Zakładu, oraz pielęgniarka koordynująca określając skalę Barthel.

Zasady pobytu w ZOL-u:

Pobyt w zakładzie ma charakter okresowy lub stały. Pobyt stały dotyczy chorych ze szczególnymi wskazaniami zdrowotnymi - np. chory po reanimacji, który nie odzyskał przytomności/ stan apaliczny. Podstawowym kryterium przyjęcia chorego do Zakładu są potrzeby zdrowotne w oparciu o skalę Barthel.

Do Zakładu Opiekuńczo- leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Uwaga:

Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.
Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do  piątku  od 11.00 do  13.00

 

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.
2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.
3. Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarski
4. Karta oceny świadczeniobiorcy wg. skali Barthel.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie opłaty za pobyt w ZOL-u.
6. Oświadczenie o odbiorze pacjenta.
7. Pełnomocnictwo.

Ogólny opis Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Dębnie

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem opieki zdrowotnej o profilu ogólnym, udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób, które nie wymagają hospitalizacji. Dysponujemy 11 salami, w których znajduje się 46 łóżek.

Profil wykonywanych zabiegów/usług medycznych oraz kluczowe zadania
     Celem Zakładu jest: objęcie całodobową opieką i leczeniem osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, a w szczególności:

 • opieki lekarskiej,

 • opieki pielęgniarskiej,

 • usprawniania ruchowego i działania fizjoterapeutycznego,

 • leczenia farmakologicznego,

 • zapewnienia niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

 • zapewnienia niezbędnych podstawowych badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarza prowadzącego w ZOL.,

 • ustalenia i stosowania diety,

 • stymulacji metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznym do aktywności życiowej,

 • edukacji i poradnictwa zdrowotnego.

Celem Zakładu jest także zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego
i unieruchomienia, przygotowanie rekonwalescenta do swojego środowiska rodzinnego, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Sprzęt medyczny, jakim dysponuje ZOL:

 • wózek kąpielowy,

 • łóżko kąpielowe,

 • wanienki do mycia głowy w łóżku chorego,

 • PUR- przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne,

 • stół rehabilitacyjny,

 • rotor nożny,

 • pionizator pachowy,

 • wózki inwalidzkie ręczne,

 • wózki inwalidzkie specjalne stabilizujące plecy i głowę,

 • balkoniki,

 • balkoniki czterokołowe,

 • składana ławeczka pod prysznic,

 • materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,

 • łóżka specjalistyczne z regulowaną wysokością i barierkami ochronnym,

 • kule łokciowe ze stopniową regulacją,

 • kule pachowe,

 • wózek medyczny zabiegowy ,

 • ssak medyczny elektryczny przenośny,

 • aparat Ambu,

 • elektrokardiograf,

 • pompy infuzyjne,

oraz inny specjalistyczny sprzęt medyczny.

Struktura Zakładu:

 1. Zakład jest jednostką organizacyjną Szpitala w Dębnie im.Świętej  Matki Teresy z Kalkuty  Sp. z o. o.

 2. Zakład współpracuje z zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej, innymi instytucjami oraz organizacjami.

Urządzenie i wyposażenie:

 • Sale 2-3 osobowe wyposażone w łóżka z materacem przeciwodleżynowym, szafkę przyłóżkową, lampki ścienne, telewizor oraz łazienkę

 • Sale 4-5 osobowe wyposażone w łóżko z materacem przeciwodleżynowym , szafkę przyłóżkową, lampki ścienne, telewizor

 • Toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych z poręczami, uchwytami i nakładkami toaletowymi

 • Łazienka z toaletą, natryskiem, składaną ławeczką pod prysznic, uchwytami antypoślizgowymi, krzesłem toaletowym, parawanem

 • Łazienka wyposażona wózek kąpielowy i łóżko kąpielowe z podnośnikiem

 • Gabinet zabiegowy wyposażony w sprzęt medyczny dostosowany do wymogów obowiązujących w zakładzie opiekuńczo - leczniczym

 • Dyżurka pielęgniarek

 • Pomieszczenie do rehabilitacji z wyposażeniem - ( piłka gimnastyczna, sesomotoryczna, piłeczki-jeżyki, lampa sollux, przyrządy do ćwiczeń manualnych, taśmy thera band, orbitrek, wirówka do kończyn górnych i dolnych, steper

 • Pomieszczenie do terapii wyposażone w tablicę, sprzęt audiowizualny, gry planszowe, kolorowy papier, kredki, mazaki, artykuły papiernicze niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej

 • Kuchnia wyposażona w zmywarkę ,mikrofalę, miksery , blendery i wózek do rozwożenia posiłków.


Oferowane świadczenia:

Osobom przebywającym w zakładzie zapewnia się środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i lecznicze, oraz konsultacje specjalistyczne. Podopieczni mają zagwarantowane pomieszczenia dwu, trzy, czterołóżkowe i pięciołóżkowe, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach kulturalno - rekreacyjnych z zakresu terapii zajęciowej. Udzielana jest również pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, oraz psychicznych. Obecność kapelana zapewnia podopiecznym zaspokojenie potrzeb duchowych. Jesteśmy również okresowo wspomagani przez wolontariuszy o różnym przekroju wiekowym.
Bliska współpraca z rodziną oraz przyjazna atmosfera pozwala na zaspokojenie potrzeb naszym pacjentom na najwyższym poziomie.

 

Dane adresowe:

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
    Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty  Sp. z o. o.
74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
tel. 95 760 2063 , 95 760 2064,  95 760 2065 lub 95 760 27 33

 

Rejestracja chorych odbywa się w dni powszednie
w godz.: od 9:00 do 14: 00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciek Kołoszyc 02-03-2013 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Maciek Kołoszyc 04-03-2013 13:16