Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przetarg transport i utylizację odpadów medycznych ze szpitala w Dębnie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

/ o wartości poniżej 60 tys. Euro / na :

,, Transport i utylizacja odpadów medycznych ze szpitala w Dębnie''

w ilości 9,5 t / rok , o kodach : KOD 180102 ; KOD 180103 ; KOD 200121*

Zamawiajacy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy ; 74-400 Dębno ; ul: Kościuszki 58 ; woj. zachodniopomorskie , pow. myśliborski tel. 095 / 7602758 ; tel./fax . 095/760 2733 .

Przedmiot zamówienia:

transport odpadów o kodach: 180102 ; 180103 ; 2000121* z posesji szpitala przy ulicy Kościuszki 58 w Dębnie i utylizacja w ilości 9,5 t / rok.

Oferent winien posiadać własne pojemniki do napełniania odpadami i przewozu do spalarni . W cenę oferty należy wliczyć dezynfekcję pojemników w miarę potrzeb .

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20 % wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.7)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych .

Termin realizacji (zakładany ) od czerwca 2007 r - umowa na okres 24 m-cy .

Kontakt z oferentami : - Stefan Miszczyk - tel.095/7602758

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacje i odpowiedzi - zostaną zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej bip.szpital.debno.com.pl

Oferty należy składać w Dyrekcji - pokój nr 10 do 17.05.2007 r. do godz.12-tej.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

Kryteria oceny : cena = 100 %

W przetargu udział biorą oferenci którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art.44 ) , nie są wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniają przesłanki wynikające z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych .

Oferent winien posiadać zezwolenie na postępowanie z odpadami medycznymi

( ważna decyzja starosty na odbiór i transport odpadów ) oraz aktualna umowa zawarta ze spalarnią na utylizację odpadów. Spalarnia winna znajdować się w bliskim sąsiedztwie szpitala - wytwórcy odpadów .

Oświadczenia w myśl atr.44; 22 ; 24 i wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć wraz z ofertą . Natomiast decyzję starosty na odbiór i transport odpadów medycznych , najpóźniej do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu zawarcia umowy .

Oferta winna być zgodna z Ustawą z dnia 01.02.2007 r Dz.U. nr 39 /2007.

Zamawiający nie wymaga od oferentów wniesienia wadium .

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy .

 

Sporządził:

Stefan Miszczyk Dyrektor

mgr Maria Żukrowska - Mróz

Dębno 23.04.2007r

 

Specyfikacja istotnych warunk*w zam*wienia

/ transport i utylizacja odpadów medycznych ze szpitala w Dębnie /

1. Zamawiaj*cy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie ; ul: Kościuszki 58 ; fax. / tel.095/760 2733

2.Informacje og*lne: postępowanie prowadzone będzie w trybie ,, przetargu nieograniczonego „ zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych .

3.Przedmiot zam*wienia - transport odpadów o kodach: 180102 ; 180103 ; 2000121* z posesji szpitala przy ulicy Kościuszki 58 w Dębnie i utylizacja w ilości 9,5 t / rok.

Oferent winien posiadać własne pojemniki do napełniania odpadami i przewozu do spalarni ,

W cenę oferty należy wliczyć dezynfekcję pojemników w miarę potrzeb .

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20 % wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.7)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych .

4. Termin realizacji zam*wienia:

Umowa zawarta zostanie na okres 24 m- cy. Termin realizacji max 7 od dnia zawarcia umowy . Planowany termin wywozu od czerwca 2007r , średnio 1 raz w tygodniu (w okresie letnich upałów - częściej ) i po każdym uprzednim telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego .

5. Warunki wymagane od oferent*w :

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci , kt*rzy nie podlegają wykluczeniu z art.24 , oraz spełniają art.22 oraz złożą oświadczenie w myśl art.44 ustawy prawo zamówień publicznych .

6.Opis przygotowania oferty:

Oferta pisemna , sporządzona w języku polskim , strony ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę , zatytułowaną ,, Transport i utylizacja odpadów medycznych ze szpitala w Dębnie `' na adres jak na wstępie .

7. Dokumenty wymagane od oferent*w:

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu .

- zaświadczenia -o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - aktualne

- o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. ; U.S. i podatków

- ważne wymagane zezwolenia dotyczące postępowania z odpadami medycznymi (dostarczyć najpóźniej do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu zawarcia umowy ).

8. Termin i miejsce złożenia ofert: siedziba Zamawiającego do dnia 17.05.2007 r do godz. 12-tej sekretariat pok. nr 11.

9. Termin płatności - nie kr*tszy niż 30 dni

10. Oferta winna zawierać :

  • cenę brutto za 1 kg odpadów z transportem.

  • wartość netto za okres 24 m-cy , plus podatek VAT; Ogólna wartość zamówienia brutto

- termin płatności : min. 30 dni .

  • termin realizacji : max .7 dni od zawarcia umowy .

11.Termin związania ofert* wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert .

12.Kryteria oceny ofert: cena - 100 %

13. Informacje końcowe : wszelkie informacje i odpowiedzi na zapytania udzielane będą wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego bip.szpital.debno.com.pl

 

 

Dyrektor

mgr Maria Żukrowska -Mróz

Sporządził: S.Miszczyk

UMOWA nr ...........

zawarta dnia ............ 2007roku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

74-400 Dębno ; ul. Kościuszki 58 ;

NIP : 597-14-85-793 Regon : 000306704

reprezentowanym przez:

 

1. mgr Maria Żukrowska - Mróz - Dyrektor

zwanym dalej ,,Wytwarzającym `'

a :

 

......................................................................................................................................

 

prowadzącą działalność , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej ......................................................................................................................................

NIP ................................... Regon : ...............................

reprezentowaną przez:

 

1. .................................................. - ............................................

zwanym dalej ,, Zbierającym

1.

 

Przedmiotem umowy jest odbiór , transport i spalanie przejętych od Wytwarzającego z miejsca wytwarzania a pochodzących z diagnozowania , leczenia i profilaktyki odpadów medycznych w szczególności grupy:180102 ;180103 ;200121*.

Umowę zawarto w wyniku wygranego przez firmę ,, przetargu nieograniczonego`', na warunkach określonych w specyfikacji i zgodnie ze złożoną ofertą .

 

2.

 

1).Do spalania przyjmowane są odpady po wstępnej segregacji.

Niedopuszczalne jest dostarczanie odpadów zawierających materiały mogące spowodować eksplozję podczas spalania .

2).Odpady dostarczone musza być w formie uniemożliwiającej uszkodzenie opakowania zewnętrznego .

3).Wytwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u Zbierającego z przyczyn dostarczenia odpadów nie spełniających wymogów w pkt.1 i 2 umowy .

4).Wytwarzający oświadcza , że znane mu są przepisy zawarte w ustawie

z dn. 1.02.2007 r Dz. U. nr 39 / 2007.

5). Od momentu odbioru odpadu Wytwarzający zleca wykonanie firmie

....................................................................................................................................

obowiązku gospodarowania odpadami Zgodnie z Ustawą o odpadach .

3.

 

1).Odpady musza być umieszczone w szczelnych opakowaniach palnych , o wymiarach nie większych niż 50x50x70 cm i załadowane do dostarczanych przez Zbierającego pojemników .

2).Pojemniki dostarczone przez Zbierającego muszą być czyste i zdezynfekowane .

 

4.

 

Zbierający może odmówić przyjęcia , jeżeli sposób pakowania i zawartość odpadów będzie niezgodna z warunkami umowy oraz organami kontrolnymi .

 

5.

 

1).Do prowadzenia rozliczeń finansowych i ewidencji spalonych odpadów , Wytwarzający zobowiązany jest do przekazania wraz z partią odpadów każdorazowo opieczętowany i podpisany przez siebie dokument - KARTA PRZEKAZANIA ODPADU w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach .

2).Ważenie odpadów do rozliczeń odbywać się będzie na wadze elektronicznej w spalarni , z którą Zbierający ma zawarte umowy .

3).Odbiór odpadów odbywać się będzie z siedziby Wytwarzającego jeden raz w tygodniu w wyznaczone dni powszednie od godziny 8:00 do 15:00 . Dodatkowo po zgłoszeniu telefonicznym pod nr ................................w terminie do 48 godzin .

Ustala się minimalny limit odbioru 50 kg na każdorazowe dodatkowe zgłoszenie .

 

6.

 

1).Zbierający obciąży Wytwarzającego kosztami transportu i spalania odpadów w cenie brutto .......... zł. za 1 kg odpadów wraz z transportem ;

Wartość zamówienia za 24 m-ce umowy wynosi ........................... zł. netto ,

plus podatek VAT ............... zł .; Ogólna wartość brutto wynosi ....................... zł .

(słownie : ................................................................................................................ zł ) .

Należność będzie płatna w terminie .....dni , na podstawie wystawionej faktury na konto .................................................................................................................... .

2).Wytwarzający upoważnia Zbierającego do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru .

3). W przypadku braku zapłaty przez Wytwarzającego w terminie , Zbierający ma prawo odmówić odbioru odpadów do chwili uregulowania należności przez Wytwarzającego , naliczając odsetki ustawowe za zwłokę w płatności .

Warunkiem jest uprzednie zawiadomienie Wytwarzającego na piśmie o odmowie wykonania świadczenia , przynajmniej na siedem dni przed terminem wstrzymania ich wykonania .

7.

1).Umowa zostaje zawarta na okres od .......... 2007 r. do ......... 2009 r.

2).Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze porozumienia stron lub w drodze pisemnego oświadczenia woli dostarczonego drugiej stronie , przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia .

3).Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu podpisanego przez obie strony .

 

8.

 

1). Strony zobowiązują się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością , przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności . Wytwarzający przy prowadzeniu wszelkich czynności wynikających z niniejszej umowy , zobowiązany jest stosować się do instrukcji i wskazówek Zbierającego .

2). Wytwarzający nie może powierzyć innym osobom niż pracownicy Zbierającego jakichkolwiek czynności wynikających z niniejszej umowy .

3). W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa , które wystąpiło w związku z realizacją umowy , strony zobowiązane są niezwłocznie zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu usunięcie czy też oddalenie zagrożenia oraz poinformować o tym odpowiednie organy .Strona która powzięła wiadomość o zagrożeniu , powinna powiadomić drugą stronę o rodzaju i stopniu zagrożenia oraz podjętych środkach technicznych i organizacyjnych .

4. Wytwarzający wyznaczy ponadto przedstawiciela uprawnionego do kontaktów , przyjmowania wszelkich uwag i sugestii Zbierającego oraz sprawowania wewnętrznego nadzoru nad przebiegiem realizacji zobowiązań umowy.

 

9.

 

1).Wszelkie informacje o charakterze handlowym , finansowym , technicznym i prawnym związane z zawarciem i wykonaniem umowy , bez względu na ich rodzaj i nośnik , mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim .

2).Postanowienia , o których mowa w ust 1 nie obejmują prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej i samorządowej , albo innemu upoważnionemu organowi oraz upoważnionym osobom uczestniczącym w wykonaniu umowy .

3).Dostawca zobowiązuje się , że informacje o których mowa w ust .1 będzie wykorzystywał wyłącznie w celu i w zakresie wykonania zobowiązań umowy .

4).W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron , Zbierający ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego .

10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz aktualne przepisy z zakresu Ochrony Środowiska .

 

11.

 

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd w Myśliborzu . Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do polubownego rozstrzygania sporów .

12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla

każdej ze stron .

Wytwarzający : Zbierający :

Wykonawca: ...................................

.........................................................

.........................................................

 

 

O F E R T A C E N O W A

 

Nawiązując do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych:

1.Oferujemy wykonanie całości zamówienia określonego w SIWZ.

2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Oświadczamy , że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ - 30 dni . Oświadczamy , że nie jest wiążące wycofanie oferty , po terminie upływu składania ofert.

4.Wadium w kwocie ..........................zł. zostało wniesione w dniu ...............w formie .........................nie dotyczy..............................( ksero dowodu dołączono do oferty ).

5.W przypadku wygrania postępowania w terminie wskazanym przez zamawiającego podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy .

6.Oferujemy wykonanie zamówienia za 1 kg brutto ............... zł.

Za 24 m-ce netto ................... zł ; w tym VAT w wysokości : .................zł , co daje kwotę brutto .............................zł ( słownie : .......................................................................................................... ................................................................................zł. )

Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ .

7.Oświadczamy jednocześnie, iż firma nasza:

  • spełnia wszystkie wymogi wynikające z art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy art.24 ustawy prawo zamówień publicznych .

  • nie zalega z płaceniem podatków , ZUS , US.

  • zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia .

8. Udzielamy gwarancji na świadczone usługi .

9.Przystąpimy do realizacji zamówienia w terminie ....... dni od daty zawarcia umowy (max 7 dni).

10. Termin płatności wynosi : .......... dni ./ min.30 dni / od daty wystawienia faktury.

11. Oferta niniejsza składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach .

12.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy , że złożone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny , aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k. ).

 

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1......................................................................

2. ....................................................................

3 .....................................................................

4 ..................................................................... .....................................................

5 ..................................................................... ( data , podpis, pieczątka Oferenta )

/ Proponowany druk oferty - nie obowiązujący /

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 utyl_odpad_07r.doc 2007-04-26 11:11:14 63KB
Wynik postępowania
1 wynik_przet-utyl_odpad_07r.doc 2007-05-24 13:27:30 22,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 26-04-2007 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stefan Miszczyk 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Jadwiga Korczyńska 24-05-2007 13:27