Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital w Dębnie im.Świętej Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przetarg na kredyt długoterminowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro  

1)Zamawiający : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  

74-400 Dębno ul.Kościuszki 58 ; woj. zachodniopomorskie , pow. Myśliborski  

tel (0-95)760 27-33 fax:(0-95) 760 27-33 ; e-mail : spzoz_debno@poczta.onet.pl  

2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest :  

- Danuta Zioła - Główna Księgowa ; telefon : ( 0-95) 760 27-33 wew.32 w godz.08.00-14.00  

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na :  

1.kredyt na restrukturyzację ( oddłużenie) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie w wysokości 9 000.000,00 na następujących warunkach :  

  1. okres spłaty wyniesie 15 lat  

  2. spłata kapitału będzie następowała miesięcznie ,  

  3. pierwsza spłata kapitału nastąpi we wrześniu 2009 roku .  

KOD CPV : 66.13.00.00-03 usługi udzielania kredytu”  

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej.  

4) Termin (okres ) realizacji zamówienia : wymagany - wrzesień 2006 r 

5) Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie warunków określonych w art.22 oraz nie podleganie wykluczeniu z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej w zakresie objętym zamówieniem.  

6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:  

  • odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej w zakresie objętym zamówieniem lub oświadczenie o jego posiadaniu,  

  • dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności , wielkości kapitału oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy ( ważny 6 m-cy )  

  • ważne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płaceniem podatków, opłat oraz składek na US lub uzyskana zgoda na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  

  • aktualną ważną informację z KRK w związku z art.17 ust.1 pkt.5 uozp. (max 6 m-cy )  

7) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie ( w % ) : najniższa cena (koszt) - 100%  

8) formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać :  

-osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym  

-ze strony internetowej bip.szpital.debno.com.pl (przetargi /specyfikacje2006/lipiec)  

cena formularza : 20 zł. (słownie: dwadzieścia złotych )  

9) Miejsce i termin składania ofert : (oferty można składać w języku polskim)  

a) miejsce składania : siedziba Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy ul. Kościuszki 58 ; 74 - 400 Dębno ; Sekretariat  

b) w terminie do dnia 04 września 2006 roku godz.10.15  

10) Miejsce i termin otwarcia ofert : a) siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy ul. Kościuszki 58 ; 74 - 400 Dębno  

b) w dniu 04 września 2006 r. o godz. 10.30  

11) Wadium : 50.000 zł  

12) Termin związania ofertą : 30 dni  

13) Ogłoszenie przekazano :Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskch 17.07.06r.  

oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2006 roku.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_PRZETARGU__KREDYT.doc 2006-07-25 13:35:20 28KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SiWZ_na_KREDYT_DLUGOTERMINOWY.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-07-25 13:35:20 87KB 119 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jadwiga Korczyńska 25-07-2006 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2006 13:35